Tư vấn về khả năng đăng ký nhãn hiệu

Để người tiêu dùng không nhầm lẫn khi mua sản phẩm của một Công ty trên thị trường và để đảm bảo một nhà sản xuất chân chính giữ được uy tín, chất lượng, vị trí của mình trên thị trường, pháp luật quy định cơ chế bảo vệ độc quyền bằng cách cho phép người sản xuất chân chính đăng ký nhãn hiệu của mình để sử dụng độc quyền trong thương mại. Vì vậy, chúng ta cần hiểu rõ điều kiện bảo hộ nhãn hiệu để có thể xây dựng cho mình một nhãn hiệu có khả năng được bảo hộ theo quy định của pháp luật Sở hữu trí tuệ.

Theo Điều 72 Luật sở hữu trí tuệ thì điều kiện bảo hộ nhãn hiệu được quy định như sau:

Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện chung sau đây:

1. Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc;

2. Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.

Tuy nhiên, bên cạnh đó chúng ta nên lưu ý có những dấu hiệu không được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu:

1. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy của các nước.

2. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép.

3. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài.

4. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế mà tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng, trừ trường hợp chính tổ chức này đăng ký các dấu đó làm nhãn hiệu chứng nhận.

5. Dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ.

 

Bài viết liên quan