Thương mại
Your Benefit - Our Priority

Thương mại

          Hoạt động thương mại là hoạt động chính giúp mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro đằng sau những bản Hợp đồng/Thỏa thuận với các điều khoản chưa chặt chẽ, thiếu logic, trái với quy định của pháp luật hoặc có nhiều điểm gây bất lợi cho chính bản thân doanh nghiệp. Ở lĩnh vực này, NPLaw sẽ tư vấn và phối hợp với Khách hàng để thực hiện những công việc sau đây nhằm tránh được những rủi ro nêu trên:

Các dịch vụ của lĩnh vực Thương mại