Sửa đổi nội dung trên tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Với sự phát triển và nhu cầu xã hội hiện nay thì các sản phẩm trí tuệ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong đời sống. Các chủ thể đã nhận thức được sự cần thiết của vấn đề này nên việc thực hiện đăng ký bảo hộ quyền liên quan đến quyền tác giả ngày càng diễn ra nhiều hơn. Để hiểu rõ hơn thì bài viết sau đây sẽ mang đến thông tin về điều kiện bảo hộ quyền liên quan đến quyền tác giả (còn gọi là quyền liên quan).

 1. Chủ thể được bảo hộ quyền liên quan
 • Diễn viên, ca sỹ, nhạc công, vũ công và những người khác trình bày tác phẩm văn học, nghệ thuật (sau đây gọi chung là người biểu diễn).
 • Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu cuộc biểu diễn. Tổ chức, cá nhân sử dụng thời gian, đầu tư tài chính và cơ sở vật chất – kỹ thuật của mình để thực hiện cuộc biểu diễn là chủ sở hữu đối với cuộc biểu diễn đó, trừ trường hợp có thỏa thuận khác với bên liên quan.
 • Tổ chức, cá nhân định hình lần đầu âm thanh, hình ảnh của cuộc biểu diễn hoặc các âm thanh, hình ảnh khác (sau đây gọi là nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình).
 • Tổ chức khởi xướng và thực hiện việc phát sóng (sau đây gọi là tổ chức phát sóng).
 1. Đối tượng được bảo hộ quyền liên quan
 1. Cuộc biểu diễn được bảo hộ quyền liên quan nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 • Cuộc biểu diễn do công dân Việt Nam thực hiện tại Việt Nam hoặc nước ngoài;
 • Cuộc biểu diễn do người nước ngoài thực hiện tại Việt Nam;
 • Cuộc biểu diễn được định hình trên bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ theo quy định tại Điều 30 của Luật Sở hữu trí tuệ;
 • Cuộc biểu diễn chưa được định hình trên bản ghi âm, ghi hình mà đã phát sóng được bảo hộ theo quy định tại Điều 31 của Luật Sở hữu trí tuệ;
 • Cuộc biểu diễn được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
 1. Bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ quyền liên quan nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 • Bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình có quốc tịch Việt Nam;
 • Bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
 1. Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa được bảo hộ quyền liên quan nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 • Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa của tổ chức phát sóng có quốc tịch Việt Nam;
 • Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa của tổ chức phát sóng được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
 1. Cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa chỉ được bảo hộ theo quy định trên với điều kiện không gây phương hại đến quyền tác giả.
Bài viết liên quan